Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09-11-2021

(09/11/2021 10:48)

Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 là nhằm tiếp tục tăng cường, nâng cao nhận thức của toàn hệ thống Tòa án về mục đích, ý nghĩa, khẳng định vị trí, vai trò của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

Trong đợt cao điểm từ ngày 15/10/2021 đến ngày 02/11/2021, Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ đã có những hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tập trung một số nội dung sau:

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; quán triệt vị trí, vai trò của Hiến pháp; pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của Nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, học tập pháp luật; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật…Tại các cuộc họp cơ quan, tổ chức phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2021; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nổi cộm trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính. Tiếp tục tăng cường triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tập trung khắc phục khó khăn, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Việc hưởng ứng ngày pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức và người lao động của Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ. Hình thức hưởng ứng phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Thông qua việc tiếp công dân, tại các phiên hòa giải, phiên tòa hình sự, dân sự để tuyên truyền, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế trong việc thi hành các quy định của pháp luật. Chủ động phát hiện, xử lý, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện, không gian mạng theo đúng thẩm quyền...

image

Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cổng, khuôn viên cơ quan theo nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật năm 2021 như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả” và “Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm và tập vào tháng 10 và tháng 11 hàng năm.

            Nguyễn Huyền - TAND huyện Phù Cừ


Các tin khác

Lượt xem: 319
cdscv